" ကံကိုေမွ်ာ္၍ ပန္းတုိင္မဲ့ စီးေမ်ာေနမဲ့ အစား၊ ပန္းတိုင္သို႔ ႀကိဳးစား ကူးခတ္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူနုိင္ရမည္။ "

ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ ျဖစ္တည္လာသည့္ IT4MF သည္ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံတြင္ ပင္မ အေျခစိုက္ တည္ေထာင္ထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆန္းသစ္ေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္ပညာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး စသည္တို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ရည္ရြယ္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း(အႀကီး၊ အလတ္၊ အေသး)မ်ား၊ အစိုးရပုိင္းႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစရွိေသာ က႑ အသီးသီးတြင္ ကိုယ္စီ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခု၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို နားလည္ၿပီး စိတ္ပါဝင္စားလာေရး၊ ဤကဲ့သို႔ နားလည္ၿပီး စိတ္ပါဝင္စားလာသူမ်ား အတြက္လဲ အလြန္ခ်ိဳသာေသာ ေစ်းႏံႈးျဖင့္တိက် ေသသပ္ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိမည့္ ဝဘ္ဒီဇိုင္းမ်ား၊ သံုးစြဲရ လြယ္ကူၿပီး ပါဝါအျပည့္ရွိသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္မ်ား၊ လံုၿခံဳၿပီး အရွိန္ျမင့္သည့္ ေဒတာစင္တာမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္တုိင္းက်သည္အထိ ဝန္ေဆာင္မႈ အျပည့္အဝ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာစကားပုိင္းဆိုင္ရာမွာလဲ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ဘာသာစကား ပညာရွင္ေတြနဲ႔ လူႀကီးမင္းတို႔ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဝဘ္ဆိုဒ္အတြက္ လိုအပ္မည့္ ဘာသာစကားကို တိက် ေကာင္းမြန္စြာ ေရးသားျပဳစုေပးပါသည္။


ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုတြင္ အဓိက ပါဝင္မည့္ ေခါင္းစီး၊ ေဘး-ဘယ္-ညာႏွင့္ ေအာက္ေျခအထိ လူႀကီးမင္းလုပ္ငန္း၏ အဓိက အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေပးခ်င္ေသာ မက္ေစ့ခ်္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေစရန္ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း။
ဝဘ္ဆိုဒ္၏ ေနာက္ခံအေရာင္မွ အစ ပါဝင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို စနစ္တက်ျဖင့္ လာေရာက္သူ၏ မ်က္ေစ့ႏွင့္ အသိကုိ ဆြဲေဆာင္ေစနိုင္ျခင္း၊ စခရင္အရြယ္မ်ိဳးစံုတြင္ ဝင္ဆံ့ ေသသပ္စြာ ေမာင္းႏွင္နိုင္ေစေသာ ဝဘ္ဒီဇိုင္းပညာမ်ားကို သံုးစြဲျခင္း။
ဝဘ္ဆိုဒ္ကို လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ အခ်က္လက္ေတြကို ဝဘ္ဆိုဒ္ေပၚမွာ တင္ျပဖို႔အတြက္ CMS ေတြကို သံုးစြဲပါတယ္။ လူႀကီးမင္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ စနစ္မ်ိဳးေတြကို ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳၿပီး လိုအပ္တဲ့ ဘာသာနဲ႔ပါ ေရးသားေပးပါသည္။
ဝဘ္ဆိုဒ္လႊင့္တင္ေရးအတြက္လဲ IT4MF မွ ကိုယ္ပုိင္ စြမ္းေဆာင္နုိင္ရည္ တရပ္အေနျဖင့္ ဒိုမိန္းနာမည္ႏွင့္ ဟိုးစတင္း ဆာဗာသည္လဲ ေန႔စဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းေပးေသာ စနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထူးလံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရပါသည္။


IT4MF ကို ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္သင့္သလဲ။

  • လူႀကီးမင္း၏ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ စိတ္တိုင္းက်သည္အထိ ေဆြးေႏြး အေျခခ်ေပးျခင္း၊
  • ဝဘ္ဆိုဒ္တခုလံုးတြင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ မက္ေစ့ခ်္မ်ားႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိသည့္ ဒီဇိုင္း၊
  • စခရင္ အက်ယ္ဝန္းတုိင္းမွာ လွပေသသပ္ေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္ေရးဆြဲျခင္း ဒီဇိုင္းပညာ၊
  • အခ်က္အလက္မ်ားကို ဝဘ္ဆိုဒ္ေပၚသို႔ လ်င္ျမန္စြာ တင္ျပနိုင္မည့္ စနစ္၊
  • ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ လိုအပ္ေသာ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုကို ေရးသားေပးနိုင္ျခင္း၊
  • ရွာေဖြရလြယ္ကူၿပီး လာေရာက္သူ မ်ားျပားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ SEO၊
  • ဒိုမိန္း၊ ဟိုးစတင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးမ်ားကိုပါ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
  • အထူးခ်ိဳသာေသာ ေစ်းႏံႈးမ်ားျဖင့္ အခမဲ့ နည္းပညာ အကူအညီ စနစ္၊

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.