ေစတနာပန္းခင္း

အျခားအခ်က္အလက္မ်ား

Skills: 
Drupal Responesive Premium
Client: 
ေစတနာပန္းခင္း (ေလာက သာသနာ အက်ိဳးျပဳ မိသားစု)

ဤဝဘ္ဆိုဒ္အေၾကာင္း ..

ေစတနာပန္းခင္းသည္ ေလာကႏွင့္ သာသနာအက်ိဳးအတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပရဟိတအသင္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုဝဘ္ဆိုဒ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဝဘ္ဆိုဒ္ေပၚမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာမ်ားသို႔ ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တင္ျပလ်က္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေစတနာရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကိုလဲ ဝဘ္ဆိုဒ္မွ တဆင့္ လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာက္ရြက္ ထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေရးၿပီးသား ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား ..

ေအာက္တြင္ျပသထားေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားသည္ IT4MF မွ ေရးသားခဲ့ေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္တခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.