ကြန္ပ်ဴတာ Fan ကို လဲလွယ္ တပ္ဆင္ျခင္း (1)

Written by S.N.O Published in 05 Dec 2014

       ဒီသင္ခန္းစာေလးကေတာ့ သင့္ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ပန္ကာ Fan မ်ားကို ဘယ္လိုမ်ိဳး စနစ္တက် ျဖဳတ္ကာ လဲလွယ္ တပ္ဆင္ရမယ္ဆိုတာကို အဆင့္ဆင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးမည့္ သင္ခန္းစာ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေန႕စဥ္အသံုးျပဳေနတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းမွာ Fan သံုးခုေလာက္ အနည္းဆံုး ပါ၀င္ပါတယ္။ အသံုးမ်ားတဲ့ ေနရာေတြကေတာ့ Power Supply Fan , CPU Fan , Hard Drive Fan , Casing Fan တို႕ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ Fun အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အသံုးျပဳေသာ ေနရာအလိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ connector မ်ား မတူညီၾကပါဘူး။ 

ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ဒီ Connector ေတြဟာ Motherboard ႀကီးမွာ စနစ္တက် ေနရာမွားၿပီး တပ္ဆင္မႈမရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းႏွင့္ Fan တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အသံုးျပဳေသာ Voltage မတူညီျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

အခု ပထမဦးဆံုး Casing မွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ Fan ကို ဘယ္လို ျဖဳတ္လဲရမယ္ဆိုတာကို ေျပာပါမယ္။ ေနာက္ထပ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာကေတာ့ သင့္ကြန္ပ်ဴတာမွာ Casing အဖုန္းမွာ ေနာက္ထပ္ Fan ထပ္မံ တပ္ဆင္ခ်င္သူေတြအတြက္လည္း ဒီသင္ခန္းစာဟာ အသံုး၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းမွာ Fan ေတြ ထပ္မံ တပ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ Noise ပိုမိုျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ အားသာခ်က္ကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္ းဖုန္မႈန္႕မ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ အပူခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့က်ေစျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆံုး Fan ကို လဲလွယ္ မတပ္ဆင္ခင္ Fan ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ Error မ်ားကို ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။ ဒါမွသာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးအတြက္ Fan ဟာ ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို နားလည္ သေဘာေပါက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.