သင့္ရဲ႕ Wifi ကြန္ယက္ကို ပိုမို လံုၿခံဳမႈရွိေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား

Written by S.N.O Published in 01 Sep 2014

      သင္ဟာ Wireless ကြန္ယက္မ်ားကို အိမ္မွာ သို႕မဟုတ္ ႐ံုးမွာ ေန႕စဥ္ အသံုးျပဳေနသူ တစ္ဦးဆိုရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ Wi Fi ကြန္ယက္ကို ပိုမိုလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလို Wi Fi ကြန္ယက္ကို လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ စီမံ ျပဳလုပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ကြန္ယက္ကို အျခားသူတစ္ေယာက္ေယာက္မွ ခိုးယူ အသံုးျပဳမႈကိုသာမကပဲ သင့္ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္လာမႈကိုပါ ကာကြယ္ထားႏိုင္ပါတယ္။

အျခားႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဟက္ကာမ်ားဟာ WiFi ကြန္ယက္ကို အဓိကထားၿပီး Hacking လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႀကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Wi Fi ကြန္ယက္ဟာ ႀကိဳးႏွင့္ ဆက္သြယ္အသံုးျပဳေသာ ကြန္ယက္မ်ားထက္ လံုၿခံဳမႈ အဆင့္အတန္း အနည္းငယ္ နိမ့္က်ပါတယ္။

Tip 1 ( Use WPA)

      Wi Fi ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရာတြင္ WEP (Wired Equivalent Privacy) ကိုသာ အဓိကထား အသံုးျပဳေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းဟာ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး ဟက္ကာမ်ားမွ
အလြယ္တကူ ကြန္ယက္အတြင္း ၀င္ေရာက္ကာ Personal Data မ်ားကို ခိုးယူသြားႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ WPA ( Wi Fi Protected Access) ကုိ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳၾကည့္ပါ။ ဒီနည္းစနစ္ဟာ သင့္ရဲ႕ Wireless Network ကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္ရဲ႕ Router Setting မွာ Wireless Protect Setup ကိုေတာ့ Disable လုပ္ထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

Tip 2 (Use Secure WPA Password)

      သင့္ရဲ႕ ကြန္ယက္အတြင္း အျခားသူတစ္ဦးဦး ၀င္ေရာက္လာျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ Wi Fi Password ကို Strong Password မ်ိဳး အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။ Strong Password ဆိုတာကေတာ့ Password တစ္ခုအတြင္း # $ & * အစရွိသည့္ Character မ်ား ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေသာ နည္းစနစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး Character မ်ားဟာ Key Locker မ်ားရဲ႕ အႏ ၱရာယ္မွလည္း အထိုက္အေလွ်ာက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

Tip 3 (Separate network for Guests)

      သင္ရဲ႕ Wi Fi ကြန္ယက္ကို အျခားသူမ်ား (အထူးသျဖင့္ Visitor မ်ားလည္း အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ ၎ ဧည့္သည္မ်ား အသံုးျပဳရန္ Wi Fi ကြန္ယက္ကို သီးသန္႔ ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ လုပ္ငန္းသံုး Wi Fi ကြန္ယက္အျပင္ အျခားသူ Visitor မ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္လည္း Wi Fi ကြန္ယက္တစ္ခု တည္ေဆာက္ထားသင့္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းသံုး ကြန္ယက္အတြင္း အျခားသူ Visitor မ်ား ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳျခင္းကို ခြင့္မျပဳသင့္ပါဘူး။

Tip 4 ( Hide your Network Name)

      သင့္ရဲ႕ ကြန္ယက္ Network အမည္ကို Hide လုပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ အျခားသူမ်ား အလြယ္တကူ ကြန္ယက္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ Firewall ကာကြယ္အသံုးျပဳျခင္း၊ Antivirus , Spyware Software မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္လည္း သင့္ရဲ႕ ကြန္ယက္အတြင္း အျခားသူမ်ား Virus ေပးပို႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.