သိထားသင့္ေသာ Firefox Add-on မ်ား (၁)

Written by S.N.O Published in 30 Aug 2014

      အခု Firefox Add on မ်ားကို ဆက္လက္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ ဒီအပိုင္းမွာေတာ့ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ပိုမို စိတ္ခ်မႈ ရွိေစႏိုင္မည့္ Security Add on ေတြကို ထပ္မံေကာက္ႏႈတ္ၿပီး ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Remove Locale

 

 

Remove Locale ကေတာ့ Phishin တိုက္ခိုက္မႈကို ဟန္႕တားေပးႏိုင္ေသာ Add on တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Firefox အား ပိုမို Secure ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သလို ၀ဘ္ဆုိဒ္စာမ်ားအတြင္းရွိ Diacritics မ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါတယ္။

Mitto Password Manager

      Mitto Password Manager ကေတာ့ အြန္လိုင္း Password Manager တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ Browser ႏွင့္မဆို
တြဲဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Add on တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ အဓိကလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ Add on တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

သူ႕ရဲ႕ အဓိက စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ အင္တာနက္အသံုးျပဳရာတြင္ ၀ဘ္ဆိုက္လိပ္စာမ်ား Password မ်ားကို ပူးတြဲမွတ္သားေပးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ အားသာခ်က္ကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းရွိ အျခား
Application မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ Password မ်ားကိုပါ မွတ္သားထားေပးႏိုင္ပါတယ္။

BrowserProtect

 

 

BrowserProtect ကေတာ့ သင့္ Browser ရဲ႕ Configuration မ်ားစြာကို ကာကြယ္ေပးထားႏိုင္တဲ့ Add on တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ Browser ရဲ႕ Setting မ်ားကိုသာမကပဲ Homepage , Search History မ်ားကုိပါ လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ မွတ္သားထားႏိုင္ပါတယ္။ သူ႕မွာ Security စနစ္လည္း ပါ၀င္ၿပီး Hijacks တိုက္ခိုက္မႈကို အထူးကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ Feature မ်ား ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။

Ghostery

 

 

Ghoestery ကေတာ့ Tracker မ်ားရဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေနမႈကို သတိေပးႏိုင္သည့္ Add on တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ အဓိကစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ အင္တာနက္ေပၚရွိ Trace လိုက္ေသာ ၀ဘ္ဆိုက္မ်ားကို Block ျပဳလုပ္ေပးသည့္ Add on တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Web Browsing ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ၀ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုစီအတြက္ လံုၿခံဳေရး အဆင့္အတန္းမ်ားကိုလည္း အေရာင္မ်ားႏွင့္ ခြဲျခားျပသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.